Процедура „Избор с публична покана“

 

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните машини с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Инфрачервен спектрофотометър – 1 бр.

Обособена позиция 2: Машина за центриране – 1 бр.