Uncategorized

Operational Program Innovation and Competitiveness

ТЕХНООПТИК ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-5022Договор №: BG16RFOP002-2.089-5022-C01 Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите […]

Operational Program Innovation and Competitiveness Read More »

Operational Programme Innovation and Competitiveness

TECHNOOPTICS Ltd. signed a contract for the provision of grants under the procedure: BG16RFOP002-2.089 „Support for small businesses with a turnover of over BGN 500,000 to overcome the economic consequences of the pandemic COVID-19“ Project dossier number: BG16RFOP002-2.089-5022Contract №: BG16RFOP002-2.089-5022-C01Project title: „Support for small enterprises with a turnover of over BGN 500,000 to overcome the

Operational Programme Innovation and Competitiveness Read More »

Процедура „Избор с публична покана“

  Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните машини с обособени позиции: Обособена позиция 1: Инфрачервен спектрофотометър – 1 бр. Обособена позиция 2: Машина за центриране – 1 бр. Файлове: Публична покана Технооптик Оферта PMS 80 Примерна методика за оценка Изисквания

Процедура „Избор с публична покана“ Read More »